Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterin nimi

Riitan Herkun sähköpostimarkkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Riitan Herkku Oy
Yrittäjäntie 5, 65610 Mustasaari, puh. 020 7760 500

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marina Sabel
Yrittäjäntie 5, 65610 Mustasaari, puh. 020 5265 357

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Riitan Herkun tuotemarkkinointi ja asiakasviestintä Riitan Herkun sähköpostirekisteriin liittyneille.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja henkilön antama lupa sähköpostimarkkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyn omasta ilmoittautumisesta Riitan Herkun internetsivuilla tai muissa markkinointitoimenpiteissä, esimerkiksi myymälämaistatuksissa.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Pääsy internetin kautta rekisteriin on estetty palomuurilla.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, puh. 020 7760 500. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramainontaa varten. Riitan Herkun sähköpostimarkkinointirekisteriin liittyessään henkilö antaa luvan sähköpostimarkkinointiin. Luvan voi peruuttaa milloin tahansa osoitteessa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, puh. 020 7760 500, tai Riitan Herkun sähköpostiviestin linkistä.

Tietoa sivustosta

Verkkosivujen www.riitanherkku.fi sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua. Sivuille saa linkittää muilta verkkosivuilta. Jos verkkosivujen sisältöä käytetään, on lähde mainittava. Kuvien käyttöön on kysyttävä aina lupa. Riitan Herkku ei voi taata sivuilla esitettävien tai sivujen kautta saatujen tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Näin ollen Riitan Herkku ei myöskään vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin. Sivuilla on Google Analytics -kävijäseuranta, joka on yleisesti käytössä internetsivustoilla. Henkilöjä identifioivaa tietoa ei kerätä, vaan kyseessä on palvelun käytöstä kertovan tiedon keruu evästeen avulla.